PROVOZNÍ ŘÁD


● DĚTSKÁ HERNA JE URČENA DĚTEM OD 0 DO cca 12 LET ● VŠECHNY DĚTI MUSÍ BÝT DOPROVÁZENY DOSPĚLOU OSOBOU ( ROZUMÍ SE TÍM OSOBA STARŠÍ 18 LET ), KTERÁ ZA
NĚ PO CELOU DOBU POBYTU V HERNĚ PLNĚ ZODPOVÍDÁ.
● VSUTP DO HERNY JE ZPOPLATNĚN viz. CENÍK ). DOPROVOD MÁ VSTUP ZDARMA ( VYJMA OSLAV A AKCÍ ).
● DOPROVODNÁ OSOBA MŮŽE S DĚTMI VSTOUPIT DO HERNÍHO PROSTORU, PŘIČEMŽ PRO NI PLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA
JAKO PRO DĚTI.
● DO PROSTORU HERNÍ ZÓNY JE POVOLEN VSTUP POUZE BEZ OBUVI, Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JE NUTNÉ MÍT
PONOŽKY NEBO DOMÁCÍ OBUV.
● DOPORUČUJEME, ABY DĚTI MĚLI PROTISKLUZOVÉ PONOŽKY, VHODNÉ JSOU ROVNĚŽ DLOUHÝ RUKÁV I NOHAVICE.
● Z DŮVODU BEZPEČNOSTI NESMÍ MÍT OSOBY VSTUPUJÍCÍ ( HRAJÍCÍ SI ) DO HERNÍHO PROSTORU U SEBE NEBO NA
SOBĚ ŠÁLY, ŠÁTKY, ŠPERKY, PŘEZKY, KOVOVÉ OZDOBY, CVOČKY A JINÉ OSTRÉ PŘEDMĚTY.
● ZA PŘÍPADNÉ ÚRAZY DĚTÍ ZPŮSOBENÉ JEJICH NEBEZPEČNÝM CHOVÁNÍM PLNĚ ZODPOVÍDÁ DOPROVODNÁ OSOBA.
SPOLEČNOST ZA TYTO ÚRAZY NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST.
● S OHLEDEM NA ZDRAVÍ OSTATNÍCH DĚTÍ I VŠECH PŘÍTOMNÝCH, NENÍ POVOLEN VSTUP DÍTĚTE, JE-LI NACHLAZENÉ,
ČI MÁ JAKÉKOLIV JINÉ VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ.
● DO HERNY JE ZAKÁZÁN VSTUP OSOBÁM POD VLIVEM ALKOHOLU, OSOBÁM TRPÍCÍM NAKAŽLIVOU NEMOCÍ,
NEVOLNOSTÍ NEBO OSOBÁM V KARANTÉNĚ.
● VŠECHNY HRAČKY JSOU CERETIFIKOVANÉ JAKO BEZPEČNÉ V SOULADU S ČESKÝMI PŘEDPISY A S PŘEDPISY
EVROPSKÉ UNIE.
● HRAČKY A ZAŘÍZENÍ HERNY POUŽÍVÁME POUZE K ÚČELU, KE KTERÉMU JSOU URČENY; HRAČKY NENIČÍME,
NEPOŠKOZUJEME, ANI NEODNÁŠÍME VEN Z HERNY, ABYCHOM SI I PŘÍŠTĚ MĚLI S ČÍM HRÁT
● V CELÉM PROSTORU JE ZAKÁZÁNO NEPŘIMĚŘENÉ BĚHÁNÍ, STRKÁNÍ A ÚMYSLNÉ POŠŤUCHOVÁNÍ OSTATNÍCH
KAMARÁDŮ.
● ZABRAŇTE AGRESIVNÍMU A DESTRUKTIVNÍMU CHOVÁNÍ DÍTĚTE, JINÝMI SLOVY: DĚTI SE V HERNĚ NEBIJÍ A NIC
NENIČÍ.
● U NÁS SE CHOVÁME S ÚCTOU A RESPEKTEM K DRUHÝM, DBÁME ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI NA SEBE I OSTATNÍ. STARŠÍ
DĚTI BEROU PŘI HRANÍ OHLED NA MLADŠÍ KAMARÁDY – SVÝM CHOVÁNÍM JE NEOHROŽUJEME.
● O VŠECH PŘÍPADNÝCH ÚRAZECH A NEHODÁCH MUSÍ BÝT VŽDY INFORMOVÁN PERSONÁL. STEJNĚ TAK I O
PŘÍPADNÉM POŠKOZENÍ JAKÉKOLIV SOUČÁSTI HERNY.
● NÁVŠTĚVNÍK RUČÍ PŘI POUŽITÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ HERNY ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ SVOU NEDBALOSTÍ NEBO ÚMYSLEM
A ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JINÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM.
● KONZUMACE V ZÓNĚ K TOMU URČENÉ LZE POUZE JÍDLO A NÁPOJE ZAKOUPENÉ V BARU. VYJÍMKU TVOŘÍ
KOJENECKÁ STRAVA A STRAVA URČENÁ PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU.
● NÁVŠTĚVNÍK, KTERÝ NEDODRŽUJE PROVOZNÍ ŘÁD, PŘÍPADNĚ SVÝM CHOVÁNÍM OHROŽUJE OSTATNÍ NÁVŠTĚVNÍKY
HERNY, MŮŽE BÝT PERSONÁLEM ZA SVÉ CHOVÁNÍ NAPOMENUT.
● PO PŘÍPADNÉM NEUPOSLECHNUTÍ MŮŽE BÝT TENTO NÁVŠTĚVNÍK Z HERNY VYKÁZÁN BEZ NÁHRADY VSTUPNÉHO.
● KOČÁRKY ODKLÁDEJTE DO PROSTORU K TOMU URČENÉM. ZA VĚCI VOLNĚ POLOŽENÉ V KOČÁRKU NENESE
SPOLEČNOST ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST, NÁVŠTĚVNÍK SI ZA NĚ RUČÍ SÁM.
● SPOLEČNOST NERUČÍ ZA ZTRÁTU, KRÁDEŽ NEBO ŠKODU NA MOVITÉM MAJETKU BĚHEM POBYTU V HERNĚ.
● PŘI PŘEKROČENÍ KAPACITY HERNY JE OBSLUHA Z DŮVODU BEZPEČNOSTI POVINNA NEVPUSTIT DALŠÍ
NÁVŠTĚVNÍKY; V TOMTO PŘÍPADĚ JE NUTNÉ POČÍTAT S ČEKACÍ DOBOU.
● DBEJTE POKYNŮ PERSONÁLU A INFORMACÍ NA TABULÍCH.
● V CELÉM PROSTORU JE ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU SE ZVÍŘATY.
● FOTOGRAFOVÁNÍ PRO PERSONÁLNÍ ÚČELY NEBO PRO TISK JE MOŽNÉ POUZE PO PŘEDCHOZÍM POVOLENÍ VEDENÍ
SPOLEČNOSTI.
● VEDENÍ SPOLEČNOSTI SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT VEŠKERÉ VYTIŠTĚNÉ ČASY A CENY BEZ PŘEDCHOZÍHO
UPOZORNĚNÍ.
● VSTUPEM DO HERNY NÁVŠTĚVNÍCI UZNÁVAJÍ PROVOZNÍ ŘÁD A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HERNY PIDIMIDI.

PidiMidi, se sídlem Praha 4 – Chodov, ul. Podjavorinské 1598/6, 149 00, provozovatel/majitel: Dana Vamberová, IČO: 07474440,
DIČ: CZ7760060495, Tel.: +420 774 112 610